condities

algemene voorwaarden

In deze voorwaarden duiden we iedere (beoogde) wederpartij van brand los telkens als ‘opdrachtgever’ aan.

1 toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten of goederen door of namens brand los.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door brand los.
1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of waarnaar opdrachtgever verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij zij door brand los schriftelijk zijn aanvaard.

2 totstandkoming van de opdracht

2.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de overeengekomen diensten of goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor de gehele levering opgegeven prijs.
2.3 De overeenkomst tussen brand los en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte / opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.
2.4 De offerte / opdrachtbevestiging vermeldt de aard van de opdracht, de werkzaamheden die gedaan worden en/of de goederen die geleverd moeten worden, de overeengekomen duur, de honorering en eventuele verdere bijzonderheden.

3 verplichtingen brand los

3.1 brand los zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren. brand los neemt bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht.
3.2 brand los zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht.
3.3 brand los verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.

4 verplichtingen opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever verleent medewerking bij de feitelijke uitvoering van de overeenkomst en zal brand los alle gegevens en bescheiden, welke zij nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
4.2 Opdrachtgever is gehouden brand los onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan brand los ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.

5 betaling

5.1 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden op de tussen brand los en opdrachtgever overeengekomen wijze en in de overeengekomen termijn of deeltermijnen. Indien geen specifieke datum voor betaling is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.2 De kosten van derden welke brand los maakt in het kader van de verstrekte opdracht, zullen worden doorberekend aan opdrachtgever. Verloopt de betaling aan derden via brand los, dan is brand los gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook is brand los gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag.
5.3 Indien na 4 weken na de vervaldatum niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan brand los het uitvoeren van de opdracht opschorten.
5.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, brengt brand los de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening overeenkomend met de wettelijke rente. De rentevoet kan maandelijks worden aangepast aan de dan geldende wettelijke rente.
5.5 Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op enig andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.

6 prijswijzigingen

6.1 Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten, verhogingen van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kostenverhogende gevolgen met zich meebrengen.

7 auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op de door brand los ontwikkelde en uitgegeven materialen voor een opdracht berust bij brand los tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van brand los mag de opdrachtgever gegevens uit enig materiaal publiceren en/of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.
7.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit enig materiaal te verwijderen of te wijzigen.

8 voortijdige beëindiging opdracht

8.1 Wanneer opdrachtgever een opdracht na een opdrachtbevestiging annuleert nog voordat met de uitvoering is begonnen, is opdrachtgever verplicht de volgende bedragen te vergoeden:
– tot 8 weken voor aanvang van de uitvoering; 25% van het offertebedrag,
– tot 4 weken voor aanvang van de uitvoering: 50% van het offertebedrag,
– tot 2 weken voor aanvang van de uitvoering: 75% van het offertebedrag,
– binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht: 100% van het offertebedrag.
8.2 Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
* als hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
* bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;
* bij liquidatie van de onderneming.
8.3 brand los heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9 klachtenregeling en geschillen

9.1 Klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht respectievelijk levering van de goederen of diensten. Na de eerste melding per e-mail of per brief pakt brand los de klacht serieus op. Opdrachtgever ontvangt binnen een week een bevestiging van de klacht en in een persoonlijk gesprek wordt gezamenlijk naar een bevredigende oplossing gezocht. brand los bekijkt tevens hoe deze klacht in het vervolg voorkomen kan worden.
9.2 Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover beschikt.
9.3 De aansprakelijkheid van brand los uit hoofde van enige overeengekomen leverantie van goederen of diensten is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
9.4 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag brand los voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
9.5 brand los is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

10 overmacht

10.1 Indien brand los ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel door andere vormen van overmacht, niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal brand los naar vermogen voor passende vervanging zorgdragen.
10.2 Onverminderd het in het voorafgaande lid gestelde is brand los nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel als gevolg van andere vormen van overmacht.
10.3 In geval van enige vorm van overmacht zal brand los daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting van brand los het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten af te nemen en te vergoeden.

11 toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de vestigingsplaats van brand los.


brand los